Xyclops

Matthew wiegand and render po
Alien Xyclops
Matthew a wiegand and newpost
Zbrush sculpt

Xyclops = Xeno+Cyclops